Адрес:
Toompuiestee 30, Tallinn 10149
Тел.:
+372 5323 3371

Условия обработки персональных данных

TOOMPARGI VAIMSE TERVISE KESKUSE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kasutatud terminid:

Toompargi Vaimse Tervise KeskusTaastumistreener OÜ ja sõltuvusspetsisalistid.ee nimel tegutsevad isikud.
Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteenindusDigitaalne keskkond, mille vahendusel sõlmivad klient ja teenuse osutajad teenuse osutamise lepingud.
KlientIsik, kes kasutab Toompargi Vaimse Tervise Keskus iseteenindust tervishoiuteenuse või terviseteenuse broneerimiseks.
TeenusToompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse vahendusel broneeritavad tervishoiuteenused ja terviseteenused.
Teenuse osutajaTerviseteenuse osutaja või tervishoiuteenuse osutaja.
TerviseteenusTeenus, mida osutatakse kliendile ning mis ei ole tervishoiuteenus.
TervishoiuteenusTeenus, mida osutab arstiteaduse reegleid järgides registreeritud tervishoiutöötaja ja vastava teenuse osutamiseks tegevusluba omav isik, kui sellise registreeringu ja Taastumistreener OÜ Reg.nr 11346486 Tegevusluba SRT000247, L05710 Telefon: +372 5323 3371 E-post: info@taastumistreener.ee Toompuiestee 30-9, Tallinn, Harju maakond, 10149 tegevusloa olemasolu on vastava teenuse osutamiseks nõutav. Tervishoiuteenus on tervishoiuteenuse osutaja tegevus haiguse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks, mille eesmärk on hoida kliendi head tervist ja parandada tema elukvaliteeti (muuhulgas uuringud, analüüsid ja tervisetõendite väljastamine). Pakutavad tervishoiuteenused on loetletud kodulehel www.toompargi.ee/teenused ja see nimekiri võib aja jooksul muutuda.
Tervishoiuteenuse osutajaToompargi Vaimse Tervise Keskuse töötaja või muu esindaja või juriidilisest või füüsilisest isikust koostööpartner, kes on tervishoiuteenuse osutaja.
Terviseteenuse osutajaToompargi Vaimse Tervise Keskuse töötaja või muu esindaja või juriidilisest või füüsilisest isikust koostööpartner, kes ei ole tervishoiuteenuse osutaja (muuhulgas füsioterapeudi, kogemusnõustaja ja psühholoogi teenused).
TingimusedKäesolevad tingimused

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmetehulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varanduslikuseisu kohta. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehkeriliiki isikuandmed, milleks on muuhulgas inimese terviseandmed.

Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku otsest või kaudset tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming. Toompargi Vaimse Tervise Keskus töötleb isikuandmeid – sealhulgas terviseandmeid. Töötleme isikuandmeid, kui:

1. kasutate meie tervishoiuteenuseid – töötleme teie isikuandmeid, aga samutiterviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, vigastuse või mürgistusediagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada teie vaevusi, hoida ära tervise seisundihalvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis;

2. patsient on märkinud teid oma kontaktisikuks – töötleme teie isikuandmeidpatsiendiga seotud teabe edastamiseks;

3. teie lähedane kasutab meie tervishoiuteenuseid – töötleme teie isikuandmeid(isikukood, nimi), et kontrollida teie seotust patsiendiga. Edastame teile, kui patsiendi lähedasele, patsiendi terviseseisundit kajastavad andmed. NB! Seda vaid juhul, kui patsient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud;

4. soovite raviga seotud dokumentide või andmete väljastamist – kasutame teie võiselleks teie nõusolekul taotluse esitanud inimese isikuandmeid (isikukood, nimi,kontaktandmed);

5. saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame Teieisikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks.Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata teine asutus, siis edastame kirjavastavale asutusele ning teavitame sellest Teid kui kirja saatjat;

6. esitate meile ettepaneku või tänukirja – avaldame teie nõusolekul teie isikuandmeid(nimi) meie ettevõtte veebilehel ja siseveebis;

7. kandideerite meile tööle – lähtume teie enda avaldatud teabest ning avalikestallikatest kogutud andmetest. Eeldame, et teie soovitajatena nimetatud isikutegavõime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohtaoleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi võiesitada vastuväiteid;

8. osalete meie pakutud koolitustel – töötleme teie andmeid (nimi, kontaktandmed,ametikoht) korraldusliku teabe edastamiseks, nõusoleku küsimiseks, koolituselosalemist tõendavate dokumentide väljastamiseks, maksedokumentide koostamiseksja edastamiseks ning koolituste kohta infokirjade saatmiseks. Rohkem teavet e-postiaadressilt: koolitus@tooompargi.ee;

9. külastate meie veebilehte – külastuse kohta kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga) ning külastamiseajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Me ei seo IP-aadresse teid tuvastava teabega. Kogume statistikat selle kohta, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal peatute ,et selle põhjal veebilehte arendada. Selleks kasutame küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui meie veebilehte külastate. Küpsistest on igal ajal võimalik loobuda, kui muudate kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutate juba salvestatud küpsised.

Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest.

ANDMETE EDASTAMINE

Juriidilise kohustuse täitmiseks edastame tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmeid teistesse andmekogudesse, milleks on tervise infosüsteem (digilugu).

KIRJAVAHETUS

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse ettevõtte dokumendihaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, sest kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada ettevõttele teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovituddokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need andmed, mille töötlemiseks puudub taotlejal õigus. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule väljastame teiega seotud dokumente ja andmeid asutustelevõi isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente või andmeid omandada (ntpolitsei, kohus, haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jt).

Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud postigavõi krüpteeritult e-posti teel.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul kolm aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

ISIKUANDMETEGA SEOTUD RIKKUMINE

Kui meie ettevõttes on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu teie õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt peatada ja edasised rikkumised ära hoida.

Kui isikuandmetega seotud rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest Teid koheselt. Teavitamise eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikud ettevaatusabinõud tekkinud olukorra leevendamiseks.

ENDA KOHTA KÄIVATE ANDMETEGA TUTVUMINE

Teil on õigus:

  1. tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud;
  2. taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad;
  3. nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks puudub meil seaduslik alus, kustutamist;
  4. taotleda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks kui teie isikuandmete õigsust kontrollitakse);
  5. esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.

Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taotlus saata postiga aadressile Toompuiestee 30, Таллинн või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: info@toompargi.ee.

Vastame teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta kogutud andmed väljastame vastavalt teie soovile kas paberil või elektroonselt. Kui meil on põhjendatud kahtlused taotluse esitanud isiku identiteedi suhtes, võime nõuda taotluse esitaja isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.

Keeldume teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

  1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  2. kahjustada riiklikku julgeolekut;
  3. takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.

Juhul kui teil on kahtlusi meie ettevõtte tervishoiutöötaja tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise tervishoiutöötaja poole teisese arvamuse saamiseks.

Kõigis isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võite pöörduda meie ettevõtte andmekaitse spetsialisti poole e-posti aadressil: kaja.heinsalu@toompargi.ee

ÕIGUSTE KAITSE JA KONTAKTANDMED

Juhul, kui te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas ettevõtte andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn 10134, e-posti aadress: info@aki.ee).

Toompargi Vaimse Tervise Keskuse töötajad teevad kõik endast oleneva, et tagada teie turvalisus ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.