Aadress:
Toompuiestee 30, Tallinn 10149
Tel:
+372 5323 3371

Privaatsuspoliitika

Käesolev Toompargi Vaimse Tervise Keskuse privaatsuspoliitika sätestab isikuandmete töötlemisetingimused, millest lähtuvad kõik Toompargi Vaimse Tervise Keskuse alla kuuluvad teenuse osutajadning teised Toompargi Vaimse Tervise Keskuse nimel kliendile teenust osutavad teenuse osutajad.

Olenevalt kliendi valitud teenusest võib Toompargi Vaimse Tervise Keskus kehtestada teenuselespetsiifilised isikuandmete töötlemise tingimused.

Toompargi Vaimse Tervise Keskusel on õigus ühepoolselt täiendada ja/või muuta käesolevatprivaatsuspoliitikat. Sellisel juhul annab Toompargi Vaimse Tervise Keskus kliendile teadarakendatud muudatustest.

Privaatsuspoliitikas kasutatud terminid:

Toompargi Vaimse Tervise KeskusToompargi Vaimse Tervise Keskuse,Taastumistreener OÜ jasõltuvusspetsisalistid.ee nimel tegutsevadisikud.
KaugteenusVeebis (veebivestlus või videokõne) või telefoniteel kasutatav telemeditsiiniteenus teenusteosutamiseks.
KlientIsik, kellele teenust osutatakse või kes onavaldanud soovi, et temale teenust osutataks.
Patsiendiportaal-tervise patsiendiportaali infosüsteem, misasub veebilehel https://id.digilugu.ee ja millepidaja on Tervise ja Heaolu InfosüsteemideKeskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari 25, 10134 Tallinn).
TeenusToompargi Vaimse Tervise Keskuse pooltkliendile osutatavad tervishoiuteenused võiterviseteenused sõltumata sellest, kas neidosutatakse vastuvõtuvisiidil või kaugteenusena.
TerviseteenusTeenus, mida osutatakse kliendile ning mis eiole tervishoiuteenus.
TervishoiuteenusTeenus, mida osutab arstiteaduse reegleid järgides registreeritud tervishoiutöötaja ja vastava teenuse osutamiseks tegevusluba omav isik, kui sellise registreeringu ja tegevusloa olemasolu on vastava teenuse osutamiseks nõutav. Tervishoiuteenus on tervishoiuteenuse osutaja tegevus haiguse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks, mille eesmärk on hoida kliendi head tervist ja parandada tema elukvaliteeti (muuhulgas uuringud, analüüsid ja tervisetõendite väljastamine). Pakutavad tervishoiuteenused on loetletud kodulehel www.toompargi.ee/teenused ja see nimekiri võib aja jooksul muutuda.
Tervishoiuteenuse osutajaToompargi Vaimse Tervise Keskuse töötaja või muu esindaja või juriidilisest või füüsilisest isikust koostööpartner, kes on tervishoiuteenuse osutaja.
Terviseteenuse osutajaToompargi Vaimse Tervise Keskuse töötaja või muu esindaja või juriidilisest või füüsilisest isikust koostööpartner, kes ei ole tervishoiuteenuse osutaja (muuhulgas füsioterapeudi, kogemusnõustaja ja psühholoogi teenused).
TingimusedTeenuse osutamise tüüptingimused.
VastuvõttToompargi Vaimse Tervise Keskuse esindaja ja kliendi kohtumine Toompargi Vaimse Tervise Keskuse ruumides või kaugteenusena teenuse osutamise eesmärgil.
ÜldmäärusIsikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679

1. TOOMPARGI VAIMSE TERVISE KESKUSE ROLL ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL

1.1. Toompargi Vaimse Tervise Keskus on üldmääruse tähenduses käsitletav kliendi isikuandmete vastutava töötlejana. Toompargi Vaimse Tervise Keskus kui teenuse osutaja määrab kindlaks, milliseid isikuandmeid tuleb kliendilt teenuse kvaliteetseks osutamiseks koguda, sh määrab Toompargi Vaimse Tervise Keskus isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid ning vahendid.

1.2. Teatud juhtudel võib Toompargi Vaimse Tervise Keskus kaasata kliendi isikuandmete töötlemisse teisi andmetöötlejaid, kes võivad olla käsitletavad kui iseseisvad vastutavad töötlejad või Toompargi Vaimse Tervise Keskuse poolt volitatud töötlejad. Täpsem ülevaade sellistest kolmandatest isikutest on antud privaatsuspoliitika punktis 5.

2. KOGUTAVAD ISIKUANDMED

Toompargi Vaimse Tervise Keskus töötleb järgmisi kliendi isikuandmeid.

Tuvastamise andmedEes- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sugu, residentsus, isikut tõendava dokumendi tüüp ja number (ID-kaart, pass, juhiluba)
KontaktandmedSuunamisega seotud andmed, üldanamneesi andmed.
TerviseandmedAndmed kliendi tervisliku seisundi kohta, sh andmed, millist arsti klient on külastanud või soovib külastada; andmed kliendile osutatud teenustest ja nende teenuste raames kliendilt kogutud andmed; andmed kliendi tarvitatavate ravimite kohta; Terviseandmete koosseis ja ulatus, mida Toompargi Vaimse Tervise Keskus konkreetsel juhul töötleb, sõltub suuresti kliendi valitud teenusest.
MakseandmedAndmed teenuse eest tasumise kohta, sh teenuse eest tasuva isiku andmed.
Kaebused ja ettepanekudKliendi, tema vanema või eestkostja esitatud kaebusega või ettepanekuga seotud andmed, sh broneeringu number, millega seoses on ettepanek või kaebus esitatud, millise teenusega seoses on ettepanek või kaebus esitatud, töötaja nimi, kelle tegevusega seoses on kaebus esitatud.
Muud üldandmedKliendi suhtluskeel.

Toompargi Vaimse Tervise Keskus töötleb isikuandmeid, mida ta saab nii otse kliendilt kui ka
kolmandatest allikatest. Selliseks kolmandaks allikaks võib olla kliendi seaduslik esindaja, Eesti
Haigekassa, Patsiendiportaali infosüsteem, retseptikeskus, pildipank või muu tervisega seotud
infotehnoloogiline keskkond.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS

Toompargi Vaimse Tervise Keskus töötleb kliendi isikuandmeid üksnes kindlaksmääratud
eesmärkidel kehtiva õiguse alusel.

AndmekoosseisudEesmärkÕiguslik alus
Tuvastamise andmedKliendile teenuse broneerimiseks ja teenuse osutamiseks. Kliendiga ühenduse võtmiseks, sh teenusega seotud täiendavate juhiste edastamiseks enne ja pärast teenuse osutamist. Näiteks võib Toompargi Vaimse Tervise Keskus edastada kliendile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta.1. Kui klient pöördub Toompargi Vaimse Tervise Keskuse poole tervishoiuteenuse saamiseks, siis töötleb Toompargi Vaimse Tervise Keskus isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 41 ja Toompargi Vaimse Tervise Keskuse teenuse tüüptingimuste alusel.
2. Kui klient pöördub oma tööandja või muu isiku suunamisel Toompargi Vaimse Tervise Keskuse poole tervishoiuteenuse saamiseks seoses töötervishoiuga või vajaliku tervisetõendi hankimiseks, siis töötleb Toompargi Vaimse Tervise Keskus isikuandmeid kliendile tervishoiuteenuse osutamiseks Toompargi Vaimse Tervise Keskuse ja kliendi tööandjaga sõlmitud lepingu täitmiseks ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 41 ning Toompargi Vaimse Tervise Keskuse teenuse tüüptingimuste alusel.
3. Kui klient pöördub Toompargi Vaimse Tervise Keskuse poole muu teenuse kui tervishoiuteenuse saamiseks (näiteks toitumisnõustamine, füsioteraapia), siis töödeldakse kliendi isikuandmeid kliendi nõusoleku alusel.
KontaktandmedKliendile teenuse broneerimiseks ja teenuse osutamiseks.

Kliendiga ühenduse võtmiseks, sh teenusega seotud täiendavate juhiste edastamiseks enne ja pärast teenuse osutamist. Näiteks võib Toompargi Vaimse Tervise Keskus edastada kliendile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta.
TerviseandmedTeenuse osutamise kavandamiseks, sh haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

Teenuse dokumenteerimiseks.
MakseandmedTeenuse eest arveldamiseks.
KontaktandmedUudiskirjade ja muu kliendile huvi pakkuda võiva sisu saatmiseks.Kliendi selgesõnaline nõusolek.
KaebusedTeenuse kvaliteedi tagamiseks.Seadusest tulenev kohustus.
Muud üldandmedKvaliteetse teenuse osutamiseks, mh soovitusindeksi kasutamiseks.Toompargi Vaimse Tervise Keskuse õigustatud huvi alusel. Õigustatud huvi seisneb teenuse parima võimaliku kvaliteedi tagamises kliendile.

4. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

4.1. Toompargi Vaimse Tervise Keskuse ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel.

4.2. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja sotsiaalministri määruse „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ alusel säilitab Toompargi Vaimse Tervise Keskus:

4.2.1. ambulatoorse ning statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid reeglina 30 aastat kliendile osutatud tervishoiuteenuse andmete kinnitamisest;

4.2.2. uuringute tellimisel uuringute vastuseid koos kliendi tervisekaardiga vähemalt 30 aastat;

4.2.3. Toompargi Vaimse Tervise Keskuse kui tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemi logisid 5 aastat;

4.2.4. Kliendi rahulolu hindamiseks kogutud tagasisidet 5 aastat alates tagasiside saamisest.

4.3. Toompargi Vaimse Tervise Kesus kui tervishoiuteenuse osutaja säilitab tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi 30 aastat tervisekontrolli otsuse tegemisest arvates.

4.4. Raamatupidamisseaduse alusel säilitatakse raamatupidamislikke dokumente 7 aastat.

4.5. Toompargi Vaimse Tervise Keskus säilitab kliendiga lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, üldreeglina seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 5 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

5.1. Toompargi Vaimse Tervise Keskus ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selline õigus on Toompargi Vaimse Tervise Keskusele seadusega ette nähtud või kui isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele on vajalik teenuse kvaliteetseks osutamiseks.

5.2 Toompargi Vaimse Tervise Keskus on teenuse mugavaks ja kvaliteetseks osutamiseks kaasanud erinevaid koostööpartnereid, kellel on Toompargi Vaimse Tervise Keskuse volituse alusel õigus piiratud ulatuses töödelda kliendi isikuandmeid. Sellisteks koostööpartneriteks on eelkõige erinevad tervishoiuteenuseid osutavad koostööpartnerid (nt üld- või eriarstiteenust osutavad koostööpartnerid, keda Toomparagi Vaimse Tervise Keskus kasutab kliendile teenuse osutamisel), ITpartnerid (erinevad serveriteenuste osutajad, IT-tugiteenuse osutajad, sideteenuse osutajad, muud infotehnoloogiateenuse pakkujad), turunduspartnerid, valveteenuse pakkujad, koostööpartnerid, keda Toompargi Vaimse Tervise Keskus kasutab tervisenäitajate hindamisel, makseteenuste osutajad ning muud teenuseosutajad või koostööpartnerid.

5.3. Kaugteenuse osutamiseks võib Toompargi Vaimse Tervise Keskus kasutada samuti kolmandast isikust koostööpartnerit, kes pakub telemeditsiini osutamiseks vajalikku veebiplatvormi. Sõltumata sellest, et platvorm võib olla bränditud kui kolmanda isiku platvorm, jääb Toompargi Vaimse Tervise Keskus siiski kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks.

5.4. Kliendile teenuse osutamisel edastab Toompargi Vaimse Tervise Keskus terviseandmed ja muud teenuse osutamise käigus kogutud andmed vastuvõtu käigus tekkivad tervisega seotud andmed) kehtiva õiguse alusel Patsiendiportaali infosüsteemi, mis asub veebilehel https://id.digilugu.ee ja mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari 25, 10134 Tallinn). Patsiendiportaaliga seotud küsimuste korral võib klient ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

5.5. Kliendile teenuse osutamisel võib Toompargi Vaimse Tervise Keskus vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu kliendi terviseandmed kehtiva õiguse alusel retseptikeskuse kaudu, mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus- Tatari 25, 10134 Tallinn), kui see on vajalik kliendile teenuse osutamiseks. Retseptikeskusega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

5.6. Kliendile teenuse osutamisel seoses mootorsõiduki juhi tervisetõendi väljastamisega võib Toompargi Vaimse Tervise Keskus kliendi terviseandmeid (tervisetõendi) edastada Maanteeameti digitaalsesse keskkonda, mille vastutav töötleja on Maanteeamet (registrikood 70001490, aadress Teelise 4, 10916 Tallinn). Maanteeameti poolt andmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda Maanteeameti poole telefonil +372 620 1200 või e-posti aadressil info@mnt.ee.

5.7. Kehtiva õiguse alusel võib Toompargi Vaimse Tervise Keskus olla kohustatud edastama isikuandmeid kohtule või õiguskaitseorganitele vastava organi poolt kehtiva õiguse alusel tehtud määruse alusel või näiteks siis, kui isikuandmete edastamine on kohustuslik kindlustustegevuse seaduse alusel seoses kindlustusandja poolt tehtud päringuga. Kõikidel sellistel juhtudel edastab Toompargi Vaimse Tervise Keskus isikuandmeid üksnes siis, kui see on kehtiva õiguse järgi kohustuslik, ja järgides kõiki isikuandmete töötlemisel kohalduvaid põhimõtteid, sh minimaalsuse põhimõtet.

6. ISIKUANDMETE TURVALISUS

6.1. Toompargi Vaimse Tervise Keskus on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et kliendi isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest, ja seda ka siis, kui isikuandmeid edastatakse välisriiki. Kui klient soovib koopiat välisriiki edastatavate isikuandmete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmete kohta, siis tuleb Toompargi Vaimse Tervise Keskusele esitada vastavasisuline taotlus.

6.2. Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

7. KLIENDI ÕIGUSED

7.1. Kliendil on tema isikuandmete töötlemisel kõik andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused, muuhulgas järgmised õigused.

7.1.1. Juurdepääsuõigus. Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Toompargi Vaimse Tervise Keskusel on tema kohta isikuandmeid või mitte, ning saada teavet selle kohta, milliseid kliendi isikuandmeid Toompargi Vaimse Tervise Keskus töötleb.

7.1.2. Õigus isikuandmete parandamisele. Kliendil on õigus taotleda Toompargi Vaimse Tervise Keskusel oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed.

7.1.3. Õigus vastuväidete esitamisele. Kliendil on õigus esitada Toompargi Vaimse Tervise Keskusele vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis, kui isikuandmete kasutamine põhineb Toompargi Vaimse Tervise Keskusel õigustatud huvil.

7.1.4. Õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui ta on nõusoleku tagasi võtnud.

7.1.5. Õigus piirata töötlemist. Kliendil on õigus nõuda, et piiraks tema isikuandmete töötlemist kehtiva õiguse alusel, näiteks kui Toompargi Vaimse Tervise Keskuse ei vaja enam kliendi isikuandmeid töötlemise eesmärkidel või kui klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite.

7.1.6. Õigus võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Kui isikuandmete töötlemine põhineb kliendi antud nõusolekul, on kliendil igal ajal õigus võtta tagasi Toompargi Vaimse Tervise Keskusele antud nõusolek.

7.1.7. Õigus andmete ülekantavusele. Kliendil on õigus saada Toompargi Vaimse Tervise Keskuselt isikuandmeid, mida klient ise on Toompargi Vaimse Tervise Keskusele esitanud ja mida töödeldakse kliendi nõusoleku alusel või kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus ning nõuda, kui see on tehniliselt võimalik, et Toompargi Vaimse Tervise Keskuse edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale.

7.1.8. Kaebuse esitamise õigus. Kliendil on õigus esitada oma õiguste rikkumise korral kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

7.2. Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Toompargi Vaimse Tervise Keskuse juriidilised kohustused piirata kliendi õigusi.

7.3. Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või taotluste esitamiseks tuleb kliendil Toompargi Vaimse Tervise Keskusega ühendust võtta.

8. KONTAKTANDMED

8.1. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun ühendust Toompargi Vaimse Tervise Keskusega või Toompargi Vaimse Tervise Keskusega andmekaitsespetsialistiga telefoni, e-posti või posti teel.

8.2 Toompargi Vaimse Tervise Keskuse kontaktid:

Ärinimi: Taastumistreener OÜ

Aadress: Toompuiestee 30-9, Tallinn

Tel. +372 5323 3371

e-post: info@taastumistreener.ee

Toompargi Vaimse Tervise Keskuse andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:
Kaja Heinsalu (Kaja@taastumistreener.ee)