Aadress:
Toompuiestee 30, Tallinn 10149
Tel:
+372 5323 3371

Iseteeninduse üldtingimused

TOOMPARGI VAIMSE TERVISE KESKUSE ISETEENINDUSE ÜLDTINGIMUSED

Käesolevaid Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse üldtingimusi (tingimused) kasutab Taastumistreener OÜ, registrikood 11346486, Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse elektroonilise broneerimissüsteemi vahendusel tekkivates õigussuhetes. Käesolevad tingimused sätestavad Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse kasutamise korra ning Toompargi Vaimse Tervise Keskuse, teenuse osutajate ning kliendi õigused, kohustused ja vastutuse seoses kliendile Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse vahendusel broneeritud teenuse osutamisega. Käesolevates tingimustes kasutatud terminid.

Toompargi Vaimse Tervise KeskusTaastumistreener OÜ ja sõltuvusspetsisalistid.ee nimel tegutsevad isikud.
Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteenindusDigitaalne keskkond, mille vahendusel sõlmivad klient ja teenuse osutajad teenuse osutamise lepingud.
KlientIsik, kes kasutab Toompargi Vaimse Tervise Keskus iseteenindust tervishoiuteenuse või terviseteenuse broneerimiseks.
TeenusToompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse vahendusel broneeritavad tervishoiuteenused ja terviseteenused.
Teenuse osutajaTerviseteenuse osutaja või tervishoiuteenuse osutaja.
TerviseteenusTeenus, mida osutatakse kliendile ning mis ei ole tervishoiuteenus.
TervishoiuteenusTeenus, mida osutab arstiteaduse reegleid järgides registreeritud tervishoiutöötaja ja vastava teenuse osutamiseks tegevusluba omav isik, kui sellise registreeringu ja Taastumistreener OÜ Reg.nr 11346486 Tegevusluba SRT000247, L05710 Telefon: +372 5323 3371 E-post: info@taastumistreener.ee Toompuiestee 30-9, Tallinn, Harju maakond, 10149 tegevusloa olemasolu on vastava teenuse osutamiseks nõutav. Tervishoiuteenus on tervishoiuteenuse osutaja tegevus haiguse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks, mille eesmärk on hoida kliendi head tervist ja parandada tema elukvaliteeti (muuhulgas uuringud, analüüsid ja tervisetõendite väljastamine). Pakutavad tervishoiuteenused on loetletud kodulehel www.toompargi.ee/teenused ja see nimekiri võib aja jooksul muutuda.
Tervishoiuteenuse osutajaToompargi Vaimse Tervise Keskuse töötaja või muu esindaja või juriidilisest või füüsilisest isikust koostööpartner, kes on tervishoiuteenuse osutaja.
Terviseteenuse osutajaToompargi Vaimse Tervise Keskuse töötaja või muu esindaja või juriidilisest või füüsilisest isikust koostööpartner, kes ei ole tervishoiuteenuse osutaja (muuhulgas füsioterapeudi, kogemusnõustaja ja psühholoogi teenused).
TingimusedKäesolevad tingimused

ÜLDINE

1.1. Toompargi Vaimse Tervise Keskuse tegutseb Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse haldajana, võimaldades kliendil digitaalse broneerimissüsteemi vahendusel sõlmida teenuse osutamise lepinguid Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduses kuvatud teenuste saamiseks nii terviseteenuse kui ka tervishoiuteenuse osutajatega. Teenuseid, sh nii terviseteenuseid kui ka tervishoiuteenuseid, osutavad Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduses vastavate teenuste osutajatena kuvatud teenuse osutajad.

1.2. Klient mõistab ja nõustub, et miski käesolevates tingimustes ei loo Toompargi Vaimse Tervise Keskuse ega teenuse osutajale kohustust tagada, et teenuse, sh nii terviseteenuse kui ka tervishoiuteenuse, osutamise tulemusel klient paraneb või uuring või protseduur kulgeb edukalt ja tulemuslikult.

BRONEERINGU TEGEMINE JA TEENUSE OSUTAMINE

2.1. Teenuse kasutamiseks aja broneerimiseks valib klient Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteenindust kasutades või muul viisil tema poolt soovitava teenuse või teenuse osutaja ning keskkond pakub välja valitud teenuse kasutamiseks võimalikud ajad või valitud teenuse osutaja pakutavad teenused ja vabad ajad nende teenuste kasutamiseks. Sobiva teenuse osutamise aja leidmisel saab klient Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse juhiseid järgides broneerida aja vastava teenuse kasutamiseks vastava teenuse osutaja juures.

2.2. Broneeringu kinnitamisega Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduses annab klient nõusoleku broneeritud teenuse saamiseks. Teenuse osutajal on vastavalt äranägemisele õigus küsida kliendilt enne teenuse osutamist täiendavat kirjalikku nõusolekut.

2.3. Broneering jõustub ja teenuse osutamise leping vastavalt broneeritud teenusele kliendi ja teenuse osutaja vahel loetakse sõlmituks hetkest, kui kliendi poolt teenuse eest tasutud summa laekub Toompargi Vaimse Tervise Keskuse arveldusarvele. Selle kohta edastatakse kliendile kinnitus e-kirja teel.

2.4. Kui teenuse osutamisega seoses on vaja kliendilt enne teenuse osutamist koguda informatsiooni, sh informatsiooni kliendi terviseseisundi ja tarvitatavate ravimite kohta, siis on Toompargi Vaimse Tervise Keskuse õigus teenuse osutaja nimel Toompargi Vaimse Tervise Keskuse Iseteeninduse vahendusel või muul viisil kliendilt vastavat informatsiooni koguda ja klient kohustub vastava informatsiooni edastama kooskõlas Toompargi Vaimse Tervise Keskuse juhenditega e-kirja teel või muul teada antud viisil.

2.5. Kui Toompargi Vaimse Tervise Keskuse on Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse vahendusel või muul viisil edastanud Kliendile instruktsioone või juhendeid seoses broneeritud teenusega, kohustub klient viidatud instruktsioone ning juhendeid teenuse osutaja juurde pöördumisel järgima.

3. TEENUSE EEST TASUMINE

3.1. Klient kohustub Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduses broneeringut tehes tasuma teenuse eest vastavalt broneeringu tegemise hetkel kehtivale hinnakirjale. Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduses teenuse eest tasudes on klient täitnud kohustuse broneeritud teenuse eest tasuda. Teenuse eest tasutakse pangalingiga Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduses makseteenust pakkuva AS Maksekeskuse vahendusel. Kõik Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduses pakutavate teenuste hinnad kuvatakse kliendile eurodes ning maksmine toimub eurodes.

3.2. Sõltuvalt teenuse osutamisega seotud kulude ja turuhindade muutumisest on Toompargi Vaimse Tervise Keskuse igal ajal õigus ühepoolselt muuta Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduses kuvatavat teenuste hinnakirja, tehes Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduses kättesaadavaks vastavad hinnakirjamuudatused. Enne hinnakirja muutmist tehtud broneeringutega seotud teenuste osutamisel kehtivad edasi broneeringu tegemise ajal kehtinud hinnad. Kliendile, kes on teinud broneeringu enne hinnakirja muutmist, kuid kes kasutab teenust pärast hinnakirja muutmist, kehtib broneeringu tegemise hetkel kehtinud hinnakiri.

3.3. Kui klient ei tasu broneeringu eest, ei loeta broneeringut tehtuks ega teenuse osutamise lepingut sõlmituks ning Toompargi Vaimse Tervise Keskuse ja teenuse osutajal puuduvad mistahes kohustused seoses vastava broneeringuga.

3.4. Kui klient kasutab muid teenuse osutaja poolt pakutavaid teenuseid, sh broneeritud teenusega seotud teenused, mida klient ei ole broneerinud Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse vahendusel, kohustub klient viidatud teenuste eest tasuma otse vastava teenuse osutajale.

3.5. Kui klient broneerib Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse vahendusel aja teenuse osutamiseks, mille maksumuse, kas täielikult või osaliselt, kompenseerib kolmas osapool, kohustub klient kooskõlas Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse juhistega tasuma broneeringu tegemisel teenuse eest üksnes ulatuses, mida kolmas osapool ei hüvita.

4. BRONEERIGU TÜHISTAMINE KLIENDI POOLT

4.1. Kui klient ei saa broneeritud ajal teenust kasutada ja soovib broneeringu tühistada, kohustub klient Toompargi Vaimse Tervise Keskuse klienditeeninduse vahendusel tühistama broneeringu esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 24 tundi enne broneeringus teenuse osutamiseks kokku lepitud aega.

4.2. Kui klient tühistab broneeringu kooskõlas tingimuste punktiga 4.1. Toompargi Vaimse Tervise Keskuse klienditeeninduse vahendusel, siis on kliendil õigus broneeringut muuta ning broneerida uus teenuse kasutamise aeg. Kui klient muudab aega ja valib teenuse, mille hind on sama, mis oli kliendi poolt algselt broneeritud teenuse hind, siis loetakse tasu teenuse eest, mille broneeringu klient tühistas, tasuks uue teenuse eest ning klient ei ole kohustatud uut broneeringut tehes teenuse eest tasuma. Kui klient ei broneeri eelmist broneeringut tühistades uut aega teenuse kasutamiseks, siis tagastatakse talle teenuse eest tasutud summa kolme tööpäeva jooksul pärast broneeringu tühistamist.

4.3. Kui klient ei tühista broneeringut vähemalt 24 tundi enne broneeringus teenuse osutamiseks kokku lepitud aega või ei ilmu broneeritud ajal teenuse osutaja juurde, siis arvestatakse teenuse eest tasutud summa teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks ning kliendil puuduvad tingimuste punktis 4.2. toodud õigused, sh õigus saada tagasi teenuse eest tasutud summa ja õigus kasutada seda teiste Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduses pakutavate teenuste eest tasumiseks.

5. BRONEERINGU TÜHISTAMINE TOOMPARGI VAIMSE TERVISE KESKUSE POOLT JA TEENUSE OSUTAMISEST KEELDUMINE

5.1. Toompargi Vaimse Tervise Keskuse on õigus tühistada Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse vahendusel tehtud broneering ning teha kliendile ettepanek broneeringut muuta järgmistel juhtudel.

5.2 Toompargi Vaimse Tervise Keskuse saab teatavaks, et teenuse osutaja ei ole ettenägematu töökorraldusliku asjaolu, näiteks töötaja haigestumise või meditsiiniseadme rikke tõttu või muudel olulistel põhjustel võimeline teenuse osutamiseks broneeritud ajal teenust osutama.

5.3 Toompargi Vaimse Tervise Keskuse saab teada, et teenuse osutaja on kaotanud tegevusloa, mis on vajalik broneeritud teenuse osutamiseks.

5.4 Broneeritud teenuse osutaja ning Toompargi Vaimse Tervise Keskuse vaheline koostöö lõpeb ja asjaolusid arvestades ei ole mõistlik ega võimalik Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse vahendusel broneeritud teenust osutada.

5.5. Toompargi Vaimse Tervise Keskusele saab teatavaks asjaolu kliendi tervislikust seisundist, mida arvesse võttes on mõistlik broneering tühistada.

5.6 Toompargi Vaimse Tervise Keskusele saab teatavaks muu asjaolu, mis takistaks teenuse nõuetekohast osutamist.

5.7 Toompargi Vaimse Tervise Keskus teavitab klienti broneeringu tühistamisest, helistades kliendile broneeringus märgitud telefoninumbril või e-kirja teel esimesel võimalusel, kuid hiljemalt ühe tööpäeva jooksul broneeringu tühistamisest, viidates broneeringu tühistamise alusele ja tehes kliendile ettepaneku broneerida teenuse kasutamiseks uus aeg (pakutud aeg). Toompargi Vaimse Tervise Keskuse pakutud aeg tühistatakse automaatselt, kui klient ei kinnita vastavat aega Toompargi Vaimse Tervise Keskuse poolt teatavaks tehtud viisil tööajal broneeringu tühistamisest nelja (4) tunni jooksul. Väljaspool tööaega (E–R kell 17.00–08.00, nädalavahetused, riiklikud pühad) pakutud aega hoitakse kliendile broneerituna kuni tööaja saabumiseni, mil käivitub nelja tunni loendamine.

5.8 Kui klient ei broneeri Toompargi Vaimse Tervise Keskuse poolt punktis 5.2. toodud teavituse tegemisel uut aega teenuse kasutamiseks või kui klient ei kinnita Toompargi Vaimse Tervise Keskuse poolt pakutud aega punktis 5.2. sätestatud korras, tagastab Toompargi Vaimse Tervise Keskuse broneeringu tühistamise tõttu kliendile teenuse eest makstud summa kolme tööpäeva jooksul.

6. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Toompargi Vaimse Tervise Keskuse on teistele tingimustes toodud õigustele lisaks õigus:

6.1.1. vahendada teenuse osutamise lepingute sõlmimist Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduses;

6.1.2. saada kliendilt informatsiooni, mis on vajalik broneeritud teenuse osutamiseks teenuse osutaja poolt ja edastada kliendile teenuse kasutamisega seotud informatsiooni;

6.1.3. tühistada Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse vahendusel tehtud broneeringuid kooskõlas käesolevate tingimustega;

6.1.4. võtta vastu kliendi ettepanekuid ja tagasisidet seoses Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse ja teenustega.

6.2. Kliendil on õigus:

6.2.1. saada broneeritud ajal nõuetele vastavat teenust, sh tervishoiuteenust, mis vastab arstiteaduse üldisele tasemele ja mida teenuse osutaja osutab kohase hoolega ning kooskõlas õigusaktidega;

6.2.2. tühistada broneeritud aeg kooskõlas tingimustega;

6.2.3 tema eraelu austamisele teenuse osutamisel;

6.2.4. esitada ettepanekuid ja anda tagasisidet kooskõlas tingimustes toodud korraga;

6.2.5. pöörduda enda õiguste kaitseks järelevalveasutuste ja muude vaidlusi lahendatavate asutuste poole.

6.3. Kliendil on kohustus:

6.3.1. tutvuda ja nõustuda enne teenuse broneerimist käesolevate tingimustega;

6.3.2. maksta broneerimisel teenuse eest tasu vastavalt Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduses kuvatud hinnakirjale;

6.3.3. edastada tõest informatsiooni, mis on vajalik teenuse osutamiseks, sh informatsiooni tarvitatavate ravimite ja eelsoodumuste kohta, ning vastutama broneerimisel edastatud andmete (sh telefoninumber, e-posti aadress, isikukood) õigsuse eest;

6.3.4. informeerida muudest asjaoludest, mis võivad omada tähtsust teenuse osutamisel, ja osutada teenuse osutajale kaasabi, mida teenuse osutaja teenuse osutamiseks vajab;

6.3.5. pidada kinni Toompargi Vaimse Tervise Keskuse ja teenuse osutaja kehtestatud juhenditest seoses teenuse kasutamisega;

6.3.6. järgida teenuse osutaja juures viibides kodukorda ning muid kliendile teatavaks tehtud nõudeid.

6.4. Teenuse osutajal, sh tervishoiuteenuse osutajal on järgmised õigused.

6.4.1. Teenuse osutajal on õigus keelduda teenuse osutamisest või lõpetada teenuse osutamine järgmistel juhtudel.

6.4.1.1. Klient soovib saada tervishoiuteenust, mille osutamine ei ole arstiteaduslikult põhjendatud.

6.4.1.2. Klient soovib saada teenust, mille osutamine tooks kliendi tervisele kaasa suurema riski kui teenuse osutamata jätmine.

6.4.1.3. Teenuse osutamine võib seada ohtu teenuseosutaja töötaja või kolmanda isiku tervise.

6.4.1.4. Klient soovib täiendavaid teenuseid, mille osutamiseks puudub teenuse osutajal tegevusluba või kompetents.

6.4.1.5. Klient rikub kohustusi, mis tulenevad käesolevatest tingimustest, kliendile edastatud täiendavatest juhenditest või õigusaktidest.

6.4.1.6. Klient ei ole esitanud teenuse osutamiseks vajalikku teavet ega esita seda ka vastuvõtul.

6.4.1.7. Klient ei osuta kaasabi, mis on vajalik teenuse osutamiseks, sh ei nõustu põhitervishoiuteenuse osutamisega kaasnevate tervishoiuteenustega, ilma milleta ei ole põhitervishoiuteenuse osutamine otstarbekas.

6.4.1.8. Kliendil esinevad vastuvõtule tulles teenuseosutaja töötaja hinnangul joobele viitavad tunnused.

6.4.1.9 Teenuseosutaja töötajal ei ole võimalik kliendiga temale arusaadavas keeles suhelda ning kliendil ei ole võimalik kaasata tõlki, mistõttu võib teenuse osutamine osutuda kliendile ebasobivaks või tervisele ohtlikuks või ei ole võimalik informeerida klienti teenusega seonduvatest olulistest asjaoludest.

6.4.1.10. Klient ei pea kinni teenuse osutaja sisekorrareeglitest.

6.4.1.11. Klient käitub teenuseosutaja töötajatega ebaviisakalt, kohtleb neid lugupidamatul viisil või rikub muul moel üldtunnustatud käitumisnorme ja heas usus tegutsemise põhimõtteid.

6.4.1.12 Klient võtab tagasi varasemalt teenuse osutamisele, sh tervishoiuteenuse osutamisele, antud nõusoleku või keeldub andmast täiendavat, teenuse osutaja hinnangul vajalikku nõusolekut.

6.4.1.3.Teenuse osutamine on vastuolus teenuse osutamise lepingu tingimustega või esinevad muud õigusaktides sätestatud asjaolud.

6.4.2. Teenuse osutajal on õigus võtta kliendilt täiendav kirjalik nõusolek teenuse osutamiseks, kui teenuse osutaja, võttes arvesse teenuse olemust või muid asjaolusid, peab seda vajalikuks, ja kui klient keeldub vastava nõusoleku andmisest, nõuda keeldumise vormistamist kirjalikult.

6.5. Teenuse osutajal on kohustus:

6.5.1. osutada broneeritud teenust broneeritud ajal, välja arvatud siis, kui esinevad teenuse osutamisest keeldumise või teenuse osutamise lõpetamise asjaolud;

6.5.2. teavitada klienti tema tervisega seotud asjaoludest, ravi käigust ja tulemustest, pakutava teenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest teenusest ning raviarstilt info saamise võimalustest nii enne teenuse, sh tervishoiuteenuse osutamist kui ka selle ajal;

6.5.3. hoida saladuses teenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid kliendi isiku, terviseseisundi ja muude asjaolude kohta, välja arvatud juhul, kui selliste andmete jagamine toimub kooskõlas tingimuste ning muude isikuandmete töötlemise põhimõtetega, millega klient on nõustunud, või kui viidatud andmete edastamise kohustus tuleneb õigusaktidest või kui andmete edastamine on vajalik nõuetekohaseks teenuse osutamiseks;

6.5.4. edastada tervishoiuteenuse osutamise käigus teatavaks saanud isikuandmed, sh kliendi terviseandmed kehtivate õigusaktidega ettenähtud alusel ja korras etervise patsiendiportaali infosüsteemi www.digilugu.ee ning muudesse seaduses sätestatud registritesse ja andmebaasidesse;

6.5.5. dokumenteerida tervishoiuteenuse osutamine nõuetekohaselt ning vastavaid dokumente säilitada.

7. ETTEPANEKUTE JA TAGASISIDE ESITAMINE

7.1. Kui kliendil tekib seoses Toompargi Vaimse Tervise Keskusele iseteeninduse vahendusel broneeritud teenusega, sh nii terviseteenuse kui ka tervishoiuteenusega, ettepanekuid või tagasisidet, kohustub klient viidatud ettepaneku või tagasiside esitama Toompargi Vaimse Tervise Keskusele , kasutades ühte alltoodud viisidest:

7.1.1. telefoni teel Toompargi Vaimse Tervise Keskuse kodulehel (www.toompargi.ee) esitatud telefoninumbrile;

7.1.2. e-kirja teel aadressile info@toompargi.ee

7.2. Ettepanekus või tagasisides peavad sisalduma järgmised andmed.

7.2.1. Ettepaneku või tagasiside sisu ja tagasiside aluseks olevate asjaolude kirjeldus, sh järgmised andmed:

7.2.1.1. broneeringuaeg,millega seoses on ettepanek või tagasiside esitatud;

7.2.1.2. millise teenuse osutaja juurde broneeritud ajaga seoses on ettepanek või tagasiside esitatud; 7.2.1.3. millise teenusega seoses onettepanek võitagasiside esitatud;

7.2.1.4. töötajanimi,kelle tegevusega seoses on tagasiside esitatud.

7.2.2. Selgelt väljendatud nõue teenuse osutaja vastu, sh kas ettepanek või tagasiside, vajab vastust või mitte.

7.2.3. Kui klient soovib saada vastust Toompargi Vaimse Tervise Keskuse esitatud ettepanekule või tagasisidele, peavad ettepanekus või tagasisides lisaks punktides 7.2.1. ja 7.2.3. sätestatud infole sisalduma järgmised andmed:

7.2.3.1. kliendi ees-ja perekonnanimi,

7.2.3.2. ettepaneku või tagasiside esitaja sidevahendite (e-post, telefoninumber) andmed.

7.3. Toompargi Vaimse Tervise Keskuse edastab esitatud ettepaneku või tagasiside teenuse osutajale, kelle tegevusega seoses ettepanek või tagasiside on esitatud. Kui ettepanekus või tagasisides on selgesõnaliselt välja toodud, et ettepaneku või tagasiside esitaja soovib vastust, siis vastab Toompargi Vaimse Tervise Keskuse koostöös teenuse osutajaga vastavale ettepanekule või tagasisidele 3 tööpäeva jooksul alates selle laekumisest. Kui tagasisidele vastamine võtab kauem kui 3 tööpäeva, teavitab Toompargi Vaimse Tervise Keskus sellest klienti ja annab teada tagasisidele vastamise uuest tähtajast.

7.4. Käesolevas punktis toodud ettepanekute ja tagasiside esitamise kord ei välista ega piira kliendi õigusi pöörduda tagasisides viidatud kaebuse lahendamiseks ettenähtud asutuste poole.

8. VASTUTUS

8.1. Teenuse osutaja, sh nii terviseteenuse osutaja kui ka tervishoiuteenuse osutaja, vastutab kohustuste süülise rikkumise eest teenuse osutamisel, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning kliendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest, seadusega ettenähtud ulatuses ja korras. 2.

8.2. Teenuse osutaja, sh nii terviseteenuse kui ka tervishoiuteenuse osutaja, ei vastuta mistahes kahju eest, mis on tekkinud kliendi enda tegevuse või tegevusetuse tulemusel, sh kliendi poolt valeandmete esitamise või andmete esitama jätmise tulemusel.

3. 8.3. Teenuse osutaja ei vastuta mistahes negatiivsete tagajärgede eest, mille võimalikkusest on klienti enne teenuse osutamist teavitatud ning klient on teavitusest hoolimata andnud nõusoleku teenuse, sh tervishoiuteenuse osutamiseks.

4. 8.4. Klient kinnitab, et on teadlik, et:

1. 8.4.1. Toompargi Vaimse Tervise Keskuse , välja arvatud juhul, kui teenust osutab Toompargi Vaimse Tervise Keskuse , ei vastuta mistahes teenuse, sh tervishoiuteenuse osutamise nõuetele vastavuse eest;

2. 8.4.2. teenuse, sh tervishoiuteenuse, osutamisega seotud nõuete eest vastutab üksnes teenuse osutaja;

3. 8.4.3. kliendil puuduvad Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse ning Toompargi Vaimse Tervise Keskuse vastu mistahes rahalised ja mitterahalised nõuded seoses teenuse, sh nii terviseteenuse kui ka tervishoiuteenuse osutamisega.

9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1. Toompargi Vaimse Tervise Keskuse ning teenuse osutaja töötlevad Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse vahendusel või muul viisil kogutud kliendi isikuandmeid teenuse osutamisel vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele, isikuandmete kaitse seadusele ja teistele õigusaktidele. Täpsemad isikuandmete töötlemisega seotud tingimused on sätestatud Toompargi Vaimse Tervise Keskuse andmekaitsetingimuses/privaatsuspoliitikas.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. Toompargi Vaimse Tervise Keskuse- on igal ajal õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt muuta ning muuta Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse veebilehte, sh eemaldada ja lisada Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse keskkonda teenuse osutajaid, muuta keskkonna omadusi ja sisu ning Toompargi Vaimse Tervise Keskuse iseteeninduse vahendusel broneeritavate teenuste hinnakirja.

1. 10.2. Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

2. 10.3. Kui tingimused on koostatud ka muus keeles peale eesti keele, siis olukorras, kus erinevate versioonide vahel esineb lahknevusi, prevaleerib eestikeelne versioon.