Address
Toompuiestee 30, Tallinn 10149
Tel:
+372 5323 3371

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Oleme keskendunud meeleoluhäiretele (F30-39), ärevushäiretele (F40-49) ja aktiivsus- ja ähelepanuhäirele (F90); samuti psühholoogilise- ja nõustamistoe vajadusele tulenevalt tööalasest läbipõlemisest ja traumaatilistest läbielamistest, mis on tekitanud lühiajalisi toimetulekuraskuseid õppimisele ja/või töötamisele.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisel õppivale inimesel keskendutakse õpingute toetamisele ja tööeluks ettevalmistamisele, et kindlustada sujuv liikumine
haridussüsteemist tööturule.

Rehabilitatsiooni teenuse puhul ei ole tegemist tervishoiuteenusega.

Arsti ja õe teenused tööalasel rehabilitatsioonil on nõustatava sisuga ning ei sisalda ravimisega seotud tegevusi, nagu diagnoosimine, raviplaani koostamine, retsepti väljastamine, raviprotseduuride tegemine, eriarstile või uuringutele saatekirjade väljastamine.

Tööalane rehabilitatsioon:

  • valmistab teid ette tööeluks;
  • toetab teie tööleasumist või töötamist.

Teenust pakume tervisest tuleneva takistusega inimestele, kes

  • on registreeritud töötuna;
  • töötab, sh puuduva töövõimega inimestele;
  • omandab põhi-, kesk-, kutse-või kõrgharidust.

Teenust ei osutata inimestele, kes on noorem kui 16-aastane, jõudnud vanaduspensioniikka või saab ennetähtaegset vanaduspensioni või vanaduspensioni
ootel oleva päästeteenistuja toetust, ega inimestele, kellele osutatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust sotsiaalhoolekande seaduse alusel.

Täpsem info: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/vahenenud-toovoimega-inimestele/tooalane-rehabilitatsioon

Teenusele pääsemiseks võtke ühendust
Info@toompargi.ee

Registratuuri tel. 53 23 3371

Teenuse info eesti keeles 53 22 5170

Teenuse info vene keeles 53 72 6221

Teenust osutame eesti, vene ja inglise keeles.

Price list

Arsti individuaalnõustamine -

150 euros

Õe individuaalteenus -

90 euros

Õe grupiteenus -

45 euros

Psühholoogi individuaalteenus -

110 eurot

Psühhoogi grupiteenus -

45 euros

Loovterapeudi individuaalteenus -

90 euros

Loovterapeudi grupiteenus -

45 euros

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus -

90 euros

Sotsiaaltöötaja grupiteenus -

45 euros

Kogemusnõustaja individuaalteenus -

90 euros

Kogemusnõustaja grupiteenus -

45 euros

Füsioterapeudi invididuaalteenus, 60 minutit -

80 euros

Füsioterapeudi grupiteenus (4-10 osalejat) 30 eurot inimese kohta

Tegevusterapeudi individuaalteenus, 60 minutit -

90 euros

Tegevusterapeudi grupiteenus (4-10 osalejat) 30 eurot inimese kohta

Eripedagoogi individuaalteenus, 60 minutit -

90 euros

Eripedagoogi grupiteenus (4-10 osalejat) 30 eurot inimese kohta

Logopeedi individuaalteenus, 60 minutit -

110 eurot

Logopeedi grupiteenus (4-10 osalejat) 30 eurot inimese kohta

  • Hinnad kehtivad ühe akadeemilise tunni kohta. Grupiteenuse hind kehtib ühe osaleja kohta.
  • Tulenevalt Töötukassa nõuetest ja juhistest rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks sisaldavad Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnad teenuste planeerimist, meeskonnatööd, tulemuste hindamist teenuse kestel ja lõppedes ning kõike kaasuvat aruandluskohustust Töötukassale.
  • Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni tasudes isiku eest kuni 2500 eurot kalendriaastas.
  • Hinnakiri kehtib alates 01.05.2024.